Erhvervsevnetab

Tab af erhvervsevne
Dækningen for erhvervsevnetab giver ret til løbende udbetalinger for tabt arbejdsindkomst, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne.
Vi tilbyder en All-Risk dækning med dækning på op til 100 % af lønnen.
Hvis forsikrede har arbejdsindkomst og/eller modtager lønkompensationer, suppleres der op til forsikringsydelsen. Forsikrede får således udbetalt forsikringsydelsen med fradrag af arbejdsindkomst og lønkompensationer.
Hvis der er ret til udbetaling af løbende ydelser, er der tillige ret til præmiefritagelse for præmien til forsikringen.
Som en del af dækningen tilbydes bl.a. flg.:

 • Støttesamtaler
 • Udfærdigelse af rehabiliteringsplan
 • Hurtigt tilbage = mindre sygefravær
 • Udbetaling i op til 24 måneder i nuværende erhverv
 • Forsættelsesforsikring kan tilbydes
 • Arbejdsgiver og medarbejder får hjælp til udredning, planlægning,
 • koordinering, rådgivning, målsætninger og opfølgning, initiativer og kontakter
 • Aktiveres allerede, når der er risiko for en langtidssygemelding og/eller ved gentagne kortvarige sygefravær
 • Små problemer udvikler sig ikke til store problemer, som kan blive kostbare og vanskelige at håndtere, jo længere tid der går
 • Professionel rehabiliteringsekspert involveres aktivt i hele processen
 • Hensættelser aktiveres til at få forsikrede hurtigt tilbage på job

Tab af erhvervsevne kan udvides med;

 • Dødsdækning
 • Præmiefritagelse
 • Invalidesum
 • Sundhedsforsikring

Dødsfald
Dækningen ved død udbetales, hvis forsikrede afgår ved døden i forsikringstiden.
Forsikringssummen der tegnes angives som en procentsats af lønnen
Den begunstigede er den, der har ret til udbetaling af dødsfaldsdækningen ved den begunstigedes død. Den begunstigede kan ændre på, hvem der er begunstiget.

Præmiefritagelse
Dækning for erhvervsevnetab kan udvides med en præmiefritagelsesdækning, som giver ret til løbende udbetalinger ved uarbejdsdygtighed.
Forsikringsydelsen skal anvendes til betaling af den aftalte pensionsforsikringspræmie.
Der udbetales præmiefritagelsesforsikringsydelse, hvis forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne.
Forsikringsydelsen udbetales fra den dato, hvor erhvervsevnen har været uafbrudt nedsat i dækningsberettigende omfang i længere tid end den karensperiode, der gælder for forsikringen. Karensperioden fremgår af forsikringsbeviset.

Invalidesum
Der er ret til udbetaling af invalidesum, når den forsikredes generelle erhvervsevne i ethvert erhverv bliver varigt nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne efter forsikringsbetingelserne.
Forsikringssummen angives i en procentsats af lønnen